Dantes Psychologie Diensten geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dantes Psychology Services. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacykwesties, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.

Web hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van LeaseWeb. LeaseWeb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LeaseWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. LeaseWeb is op basis van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van LeaseWeb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. LeaseWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip - anders dan op uw verzoek - contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciet om toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dantes Psychology Services op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Indien u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook als een vergeetverzoek beschouwen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus bewaren wij deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit wat deze rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in beginsel alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden een register bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeten verzoek beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, te laten wijzigen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot het moment dat u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die herleidbaar zijn tot die gegevens, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dantes Psychology Services. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken of laten verwerken aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. U heeft ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op grond van geldende wet- en regelgeving kan deze verwerker verplicht worden toegang te verschaffen tot deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact informatie

Dantes Psychologische Diensten

Kerkstraat 46, 2271 CT Voorburg, Nederland T +31 (0) 7041 297 12, E info@dantespsychology.com

Contactpersoon voor privacykwesties

Bram B. Van der Meer & Cornelis Van Putten