Artikel 1. Definities

De volgende definities zijn van toepassing:

 • Algemene Voorwaarden: de in de volgende artikelen neergelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de door Dantes Psychology Services geleverde diensten.
 • Derden: derden die door Dantes Psychology Services worden ingeschakeld voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
 • Diensten: de door Dantes Psychology Services geleverde diensten bestaande uit op maat gesneden advieswerkzaamheden en exclusieve trainingen ter voorkoming en beheersing van bedreiging, afpersing en/of stalking van publieke personen, bestuurders, Human Resource medewerkers, bekende Nederlanders en anderen, alsmede het geven van advies met betrekking tot opsporingsmethoden voor grootschalige strafrechtelijke onderzoeken.
 • Werknemer: de persoon die voor of namens Dantes Psychology Services werkzaamheden verricht.
 • Opdracht: de door de cliënt verstrekte opdracht tot dienstverlening aan Dantes Psychology Services.
 • Opdrachtgever: het bedrijf dat of de persoon die de Opdracht verstrekt.
 • Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van Dantes Psychologie Diensten van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en facturen met betrekking tot de Diensten tussen de Cliënt en Dantes Psychology Services.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen in deze Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden afwijken van één of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe opdrachten van de Opdrachtgever.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander met dien verstande dat de strekking van de Algemene Voorwaarden behouden blijft.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door Dantes Psychologie Diensten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door de Cliënt, tenzij annulering door Dantes Psychology Services plaatsvindt direct na aanvaarding. De Overeenkomst zal door Dantes Psychology Services schriftelijk aan de Cliënt worden bevestigd.

Artikel 4. Inschakeling van derden

 • Dantes Psychologie Dienstverlening is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van Derden, hetzij als onderaannemer, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Het gebruik van diensten van Derden door Dantes Psychologie Dienstverlening laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Dantes Psychologie Dienstverlening voor de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Tussentijdse wijzigingen / aanvullingen

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen de partijen de oorspronkelijke Overeenkomst tijdig op relevante onderdelen wijzigen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke nakoming van de Overeenkomst een wijziging of uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk is, zijn beide partijen verplicht mee te werken aan een dienovereenkomstige wijziging van de Overeenkomst.
 • Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst nadere instructies geeft of de bestaande Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is dit met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden slechts mogelijk indien tussen partijen een aanvullende of nieuwe Overeenkomst tot stand komt.

Artikel 6. Tarieven / Prijzen / Wijzigingen / Prijs

 • Alle overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten.
 • Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Dantes Psychology Services het recht het overeengekomen tarief of de overeengekomen prijzen te wijzigen indien kostprijsverhogende omstandigheden dit noodzakelijk maken. Cliënt wordt drie (3) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging, is Cliënt gerechtigd binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.
 • Indien zich tussen het moment van het uitbrengen van de offerte en het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden voordoen, is Dantes Psychology Services gerechtigd de in de offerte voorgestelde prijzen te verhogen.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde Diensten en tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van de werkzaamheden meer tijd vergt en/of meer tijd in beslag neemt dan begroot, waardoor Van der Meer in redelijkheid niet in staat is.
 • Van Onderzoekspsychologen mag worden verwacht dat zij de Diensten leveren tegen de overeengekomen vaste prijs, dit zal worden beschouwd als meerwerk en de cliënt zal gehouden zijn het meerwerk volledig aan Dantes Psychology Services te betalen conform de gebruikelijke prijzen van Dantes Psychology Services.

Artikel 7. Uitvoeringsovereenkomst

 • Dantes Psychology Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Dantes Psychology Services heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de door haar te verlenen Diensten.
 • Het is Dantes Psychology Services toegestaan gebruik te maken van Derden en Medewerkers zonder voorafgaande toestemming van de Cliënt
  te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst en bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door Derden. Dantes Psychology Services zal ervoor zorgdragen dat ook de door haar ingeschakelde Derden en Medewerkers handelen in overeenstemming met artikel 10 (geheimhoudingsplicht).

Artikel 8. Informatieplicht van de cliënt

 • De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dantes Psychologie Diensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de toegang tot werkruimte, personen e.d. aan Dantes Psychologie op het moment dat Diensten worden verleend.
 • Cliënt staat in voor de kwaliteit en juistheid van de door hem verstrekte gegevens, alsmede voor de volledige en tijdige aanlevering van deze gegevens. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door Cliënt aan Dantes Psychologie Dienstverlening zijn verstrekt, heeft Dantes Psychologie Dienstverlening het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Charge Dantes Psychologie Dienstverlening aan Cliënt in rekening te brengen.
 • Dantes Psychology Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dantes Psychology Services is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dantes Psychology Services kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9. overmacht

 • In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat de partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Een geval van overmacht zal schriftelijk aan de andere partij worden meegedeeld, samen met de bewijsstukken.
 • Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dantes Psychologie Dienstverlening geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dantes Psychologie Dienstverlening niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake van overmacht bij Dantes Psychologie Dienstverlening indien zich de volgende situaties voordoen: alle omstandigheden waardoor de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd en die buiten de wil van Dantes Psychologie Dienstverlening liggen, en waartoe in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden gerekend staking van de Werknemers, verkeersopstoppingen, storingen in het computernetwerk van Dantes Psychologie Dienstverlening, storingen in de stroomvoorziening, het niet tijdig beschikbaar zijn van door de Cliënt benodigde gegevens, ongevallen, ontploffingen, meer brand en ziekte van Werknemers.
 • Indien Dantes Psychologie Diensten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, tenzij het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Dantes Psychology Services is aansprakelijk voor de door haar werknemers verrichte werkzaamheden.
 • Dantes Psychology Services is niet aansprakelijk voor alle verliezen, schaden of letsel geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door de Cliënt, diens personeel of derden, tenzij deze te wijten zijn aan grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Dantes Psychology Services . Dantes Psychology Services is evenmin aansprakelijk voor directe gevolg- en/of gevolgschade.
 • Aansprakelijkheid van Dantes Psychology Services voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door Dantes Psychology Services gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • Indien Dantes Psychology Services geen aansprakelijkheidsverzekering heeft of om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Dantes Psychology Services mocht plaatsvinden, zal de totale aansprakelijkheid van Dantes Psychology Services in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de cliënt over de alsdan verstreken periode van de Opdracht aan Dantes Psychology Services verschuldigd is of is geweest, met een maximum van het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.
 • De Cliënt vrijwaart Dantes Psychology Services voor eventuele aanspraken van Derden, waaronder begrepen personen in dienst van de Cliënt, die in verband met of ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan Dantes Psychology Services toerekenbaar is.
 • Indien Dantes Psychology Services op grond van het bepaalde onder dit artikel aansprakelijk is jegens de Cliënt, is Dantes Psychology Services gerechtigd in overleg met de Cliënt en voor eigen rekening deze toerekenbare tekortkoming of de daaruit voortvloeiende tekortkoming te herstellen. schade te beperken en/of op te heffen.
 • Onverminderd de rechten die Dantes Psychology Services toekomen op grond van de wet of Overeenkomst, wordt de Opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling geacht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in verzuim te zijn en is alsdan, naast het verschuldigde bedrag, over het openstaande factuurbedrag de alsdan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat betaling achterwege is gebleven, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 • Cliënt heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening, tenzij Cliënt een natuurlijke persoon is.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 • Iedere partij staat er voor in dat alle voor, tijdens en na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangen informatie vertrouwelijk zal worden behandeld, tenzij deze informatie op grond van een wettelijke bepaling openbaar moet worden gemaakt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zullen partijen op geen enkele wijze informatie van de andere partij ontvangen of aan derden bekend maken anders dan in het kader van de Overeenkomst.
 • Nadere regels betreffende de vertrouwelijkheid kunnen in de afzonderlijke overeenkomst worden vastgesteld.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

 • In de hierna omschreven gevallen en voor zover hierna toegekend, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
   • Opdrachtgever: indien Dantes Psychology Services toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar werkzaamheden en Dantes Psychology Services haar tekortkoming niet kosteloos herstelt binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van een aangetekende brief waarin Dantes Psychology Services in gebreke is gesteld.
   • Iedere partij: indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige andere verplichting uit de Overeenkomst die van zo ernstige aard is dat van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst voortzet en de niet-nakomende partij, na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief, nalaat deze verplichting binnen 30 dagen na ontvangst na te komen dan wel stappen te ondernemen om deze te herstellen.
   • Elke partij: indien de andere partij schuldsanering of surseance van betaling heeft aangevraagd, of indien de andere partij failliet is verklaard.
   • Elke partij: indien de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd of een aanvraag daartoe wordt ingediend;
   • Elke partij: als de andere partij onder voogdijschap is geplaatst;
   • Elke partij: wanneer een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij het voorwerp is van uitvoerbaar beslag of conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na het beslag wordt opgeheven.
 • De opzegging van de overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht, maar heeft tot gevolg dat de naleving van de overeenkomst niet langer verplicht is.
 • Opzegging van de Overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekende brief aan de andere partij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom / auteursrechten

 • Het auteursrecht, de handelsnaam, het logo en eventuele andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door of namens Dantes Psychologie Dienstverlening ter beschikking gestelde en/of aan de cliënt geleverde documentatie, beeldmateriaal, knowhow en andere informatie (in de ruimste zin des woords), blijven berusten bij Dantes Psychologie Dienstverlening. Het is cliënt niet toegestaan die documentatie, beeldmateriaal, knowhow en andere informatie van Dantes Psychology Services te kopiëren, aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, openbaar te maken of anderszins openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Dantes Psychology Services. te maken. Cliënt dient alle van Dantes Psychology Services ontvangen informatie en knowhow strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is Cliënt tevens niet toegestaan deze informatie en knowhow te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst zijn voorzien.
 • Het is de cliënt niet toegestaan documentatie, beeldmateriaal, knowhow en andere informatie (ook indien deze in samenwerking met of voor rekening van de cliënt tot stand zijn gekomen) en de daarmee vervaardigde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dantes Psychology Services te kopiëren of op een andere wijze te vervaardigen dan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is bepaald. Documentatie en dergelijke blijven eigendom van Dantes Psychology Services, ook indien deze op verzoek van Cliënt zijn vervaardigd en/of de kosten van vervaardiging aan Cliënt in rekening zijn gebracht. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of kunnen ontstaan, komen deze rechten toe aan Dantes Psychologie Dienstverlening en zullen deze rechten zo nodig door de Cliënt aan Dantes Psychologie Dienstverlening worden overgedragen. De Cliënt zal nimmer trachten deze rechten te verwerven.
 • Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele of industriële eigendomsrechten van Dantes Psychology Services te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 • Het is Dantes Psychology Services toegestaan om technische maatregelen te nemen en te handhaven ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten tegen de op dat moment geldende prijzen.
 • Cliënt vrijwaart Dantes Psychology Services voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een product dat volgens specificatie van cliënt is vervaardigd of uitgevoerd. Deze vrijwaring geldt ook indien Dantes Psychology Services wijzigingen moet aanbrengen in een bestaande zaak of werkzaamheden ten behoeve van de cliënt.

Artikel 14. Betaling

 • Facturen moeten worden betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 • Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Dantes Psychology Services kenbaar te worden gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de cliënt op basis van de factuur.
 • Dantes Psychology Services is te allen tijde gerechtigd om op eerste verzoek van de Cliënt zekerheid voor de betaling te verlangen en/of een door Dantes Psychology Services te bepalen voorschot en/of tussentijdse betalingen te verlangen, bij gebreke waarvan Dantes Psychology Services niet verplicht is de uitvoering van de Overeenkomst voort te zetten, zonder op enigerlei wijze daarmee in verzuim te zijn.
 • Indien Cliënt het op grond van de factuur verschuldigde bedrag niet of niet volledig binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vertragingsrente over het openstaande bedrag van tien (10) )%, tenzij de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 lid a BW hoger is, in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. In dat geval is Dantes Psychology Services tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • Bij niet tijdige of niet volledige betaling is de Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen voor verschotten en het salaris van een advocaat of gemachtigde, maar omvatten de volledig door Dantes Psychology Services gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk door Dantes Psychology Services te betalen kosten voor salaris en verschotten van haar advocaat of gemachtigde en de deurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de proceskosten kunnen de facturen van voornoemde gecontracteerde personen dienen.

Artikel 15: DEELNAME AAN CURSUSSEN OF OPLEIDINGEN

1. Registratie

U kunt zich op de website via het digitale inschrijfformulier inschrijven voor een gewenste activiteit, of via een email of info@dantespsychology.com volgens de opleidingsfolder. Na verzending van het formulier, of de post, ontvangt u een bericht van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u enkele dagen voor de activiteit per post of per e-mail een bevestiging van uw inschrijving, met eventuele nadere informatie over het programma en de locatie.

Indien wij uw inschrijving niet kunnen aanvaarden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Uw inschrijving is bindend. Dit betekent dat u of uw werkgever na inschrijving verplicht is de deelnemersbijdrage te betalen. Annuleringsvoorwaarden kunt u lezen in artikel 7.4 van deze voorwaarden. De verplichting tot betaling geldt niet als wij uw inschrijving niet kunnen accepteren, OF door een annulering van onze kant.

2 Vergoeding voor deelname

Als er deelnamekosten zijn voor een activiteit, staan die vermeld in de informatie op de website van de folder. Het volgende is van toepassing:

 • Het genoemde bedrag is exclusief BTW, tenzij iets anders is vermeld.
 • De betalingen moeten vóór de opleidingsactiviteit worden verricht, tenzij in de activiteit een andere betalingsvoorwaarde is vermeld.
 • Als u zich inschrijft voor een activiteit, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de deelnamekosten. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u ingevulde gegevens, waaronder de informatie die nodig is voor een correcte factuur.
 • Als u deze gegevens niet of niet juist hebt ingevuld en wij moeten de factuur wijzigen of een nieuwe factuur sturen, zullen wij
  50,00 euro (excl. BTW) voor administratiekosten.

3. Annulering en uitstel

Als u een activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven wilt annuleren, kan dat tot 4 weken voor aanvang van de activiteit. U ontvangt dan uw deelnamekosten terug. Tot twee weken voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij sommige activiteiten kan de annuleringsregeling afwijken. In dat geval staat dit expliciet bij de betreffende activiteit op onze website vermeld.

Voor het geval u verhinderd bent en een vervanger wilt aanmelden. U kunt te allen tijde voorafgaand aan een activiteit schriftelijk een vervanger aanmelden. Stuur een e-mail naar info@dantespsychology.com.

Het kan gebeuren dat we een activiteit moeten uitstellen of annuleren. Als u zich voor deze activiteit heeft opgegeven, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Als de activiteit wordt uitgesteld, plaatsen wij u vrijblijvend op de deelnemerslijst voor de uitgestelde activiteit.

Artikel 16 Naleving van de algemene voorwaarden

 • Het nalaten door één van de partijen om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in de tijd af te dwingen, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechten van de betrokken partij om volledige naleving door de andere partij te eisen. Het in gebreke stellen door een der partijen van een van haar verplichtingen houdt niet in dat eerstgenoemde partij afstand doet van haar rechten uit hoofde van die verplichting. Partijen kunnen slechts binnen 12 maanden na het ontstaan van het desbetreffende recht een beroep doen op het bepaalde in dit lid.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 • De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 • Ieder geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst, alsmede ieder ander geschil ter zake van of in verband met de Opdracht, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zal niet worden beslecht dan overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut . Arbiters zullen beslissen volgens de regels van de wet De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. Niettemin heeft Dantes Psychology Services het recht de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
 • Er is sprake van een geschil wanneer een van de partijen dit aan de andere partij kenbaar maakt in een aangetekende brief, met opgave van redenen en vergezeld van de bewijsstukken.

Artikel 18. Privacy en cookies

 • De gegevens en informatie die de cliënt aan Dantes Psychology Services verstrekt, worden door Dantes Psychology Services zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard.
 • Dantes Psychologie Diensten handelt in overeenstemming met de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Dantes Psychologie Services zal een register bijhouden van verwerkingsactiviteiten op basis van de AVG.
 • Dantes Psychology Services mag de persoonsgegevens van de cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of de behandeling van een klacht.
 • Het is Dantes Psychology Services niet toegestaan de persoonlijke gegevens van de Cliënt uit te lenen, te verhuren, te verkopen of anderszins openbaar te maken.
 • De wederpartij heeft recht op inzage, op correctie en op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 • Bij een bezoek aan de website kan Dantes Psychology Services door middel van cookies informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website.
 • De informatie die Dantes Psychology Services via cookies verzamelt, kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 • Dantes Psychology Services mag de persoonsgegevens van de Wederpartij alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 • Dantes Psychology Services bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De Wederpartij heeft het recht om over zijn/haar persoonsgegevens een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.
 • De Wederpartij stemt ermee in dat Dantes Psychology Services de Wederpartij benadert voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek. Indien de Wederpartij niet benaderd wenst te worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.